Batch Topper List

ALUMNI > Batch Topper List

ROLL OF HONOUR 
Batch Topper of the Batch - PGDM
Topper of the Batch - PGDM -HC Topper of the Batch - PGDM -BKFS
2014 - 2016 Ms. Isha Sahu Dr. Sumar Marzia Abdulrahim Mr. Kamat Satoskar Shulin Vinayak
2013 - 2015 Mr. Kathiresan Dr. Tanvi Saxena
2012 - 2014 Ms. CH Jyothsna Dr. Jacqueline Simons
2011 - 2013 Mr. Goutham K S Ms. Madhurima Sarkar
2010 - 2012 Ms. Paminderjit Sunner Dr. Jagmeet Kaur
 2009 - 2011  Ms. Kanika Gupta  
2008 - 2010 Mr. Vivek Didwania    
2007 - 2009 Mr. Pankaj Saria    
2006 - 2008 Ms. Rajani Khethan    
2005 - 2007 Dr. Prabhu Sandesh Ramesh    
2004 - 2006 Mr. Bhaumik K Bhatia    
2003 - 2005 Mr. Guruprasad Jambunathan    
2002 - 2004 Mr. Vivek Balakrishna    
2001 - 2003 Mr. K Prabhoo    
2000 - 2002 Mr. Vishal Dhawan    
1999 - 2001 Mr. M P Sunder    
1998 - 2000 Mr. Dilip    
1997 - 1999 Mr. Aishwarya Pasricha    
1996 - 1998 Mr. Piush    
1995 - 1997 Mr. T C V Narasimha Rao    
1994 - 1996 Mrs. Veena Raman    
1993 - 1995 Ms. Priya Parthasarathy    
1992 - 1994 Mr. H Balachandran    
1992 - 1993 Mr. Mohammed Sadique    
1991 - 1993 Ms. Bindu Mandal    
1990 - 1992 Ms. Neena Kudva    
1989 - 1991 Mr. Prakash Menon    
1988 - 1990 Mr. Vikram Mansingh    
1987 - 1989 Ms. Renuka Prabhu    
1986 - 1988 Ms. M Shaima Naik    
1985 - 1987 Mr. S Ravi Kumar    
1984 - 1986 Mr. Algiers Khalid