Final Results

ADMISSIONS > Final Results

Admissions 2015-17 - Final Result

PGDM: List A - Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Manipal, New Delhi centre

List B - Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Hyderabad