Final Results

ADMISSIONS > Final Results

Admissions 2014-16 - Final Result


  PGDM-Mumbai, Ahemedabad, Bangalore, Kochi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Manipal


List B: PGDM - Mumbai, Ahemedabad, Bangalore, Kochi, Kolkata, Hyderabad, Chennai


PGDM List A, B and C - Delhi


PGDM 2014 – HCM / BKFS / NRI Category