Final Results

ADMISSIONS

Admissions 2015-17 - Final Result

PGDM: List A, B, C, D - Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Manipal, New Delhi centre